Uncategorized

Uncategorized

ניגון הלווים

בכינור של הלווים היו 7 נימין היינו מיתרים ולימות המשיח 8 ולעתיד כתוב 10-"בנבל עשור"-כי השירה תלויה בזמן-שהיו הלווים בכל […]

Uncategorized

אחור וקדם

"אחור וקדם צרתני"-אם זכה האדם נוחל 2 עולמות הזה והבא היינו שממשיך נחל וחיבור משורש החיות אל ההסתרה וההעלם שיש

Uncategorized

שורש הגלות

"וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"-זה העניין שבכל עת יש מצרים לכל איש מישראל ולכן בכל יום

Uncategorized

היום השמיני

"ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל"-כי העולם הזה אינו בשלימות וצריך לגרום להמשכה מהעולם העליון על ידי

Uncategorized

רוח החיים

"וברוח פיו כל צבאם"-עיקר שלימות החסרונות הוא על ידי הרוח חיים וכפי שבגשמיות עיקר החיים הם על ידי הנשימה שמוליכה

Uncategorized

האור שבחושך

"בראשית ברא…תוהו ובוהו וחושך על פני תהום..ורוח אלוקים מרחפת מעל המים"- לא כתוב ה' ברא בראשית אלה כביכול יש דיבור

Uncategorized

קדושת הדיבור

הנבראים כולם נמשכו מעשרת המאמרות שהם אמרות ה'-וזה שכתוב "אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף"-כי האדם הוא היחיד בעולם שיכול

Uncategorized

השגחת הבורא

בני ישראל נקראו "צבאות" שכתוב "בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים"-צבאות מורכבת מהמילים צבא ו-אות שזה מרמז

Uncategorized

גשמיות רוחנית

כתוב בהלכה שאין מפליגים בספינה 3 ימים קודם השבת,כי הפלגה היא דרך חדשה שרוצה להלוך בה בענייני קדושה,כי התורה מומשלת

Uncategorized

קללה וברכה

"לא תאור את העם כי ברוך הוא"-בלעם היה כוחו לברך ולקלל כי היה יודע דעת עליון-לכוון בדיוק בזמן שתכול ברכה